Projekt INSPIRE – jak wspierać przedsiębiorców społecznych poprzez mentoring?

W dniach 09-10 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyły się warsztaty mentoringowe prowadzone przez europejskich partnerów dla indonezyjskich pracowników akademickich w ramach projektu „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education”.


Głównym celem projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości społecznej, budowania modeli biznesowych przedsiębiorstw społecznych, szkolenia przyszłych przedsiębiorców oraz procesu wspierania ich działań poprzez mentoring. Działania te są konieczne, aby wzmocnić budowanie kompetencji i umiejętności kadry akademickiej oraz studentów (potencjalnych przedsiębiorców społecznych) w indonezyjskich instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w sektorze prywatnym poprzez realizację szkoleń i warsztatów, a także opracowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych.


Indonezja, jako czwarty najbardziej zaludniony kraj na świecie, zmaga się z licznymi problemami społecznymi oraz narastającymi wyzwaniami natury ekologicznej. Dysproporcje społeczne, wykluczenie, analfabetyzm, przeludnienie w dużych miastach, utrudniony dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej w rejonach słabo zaludnionych - to tylko część problemów, z jakimi zmaga się to piękne wyspiarskie państwo. Do tego dochodzą, oficjalnie potwierdzone przez władze Bali, wyzwania związane z katastrofą ekologiczną. W strefie przybrzeżnej zalegają tony śmieci zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, turystów oraz zwierząt morskich. Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania, jakim musi sprostać społeczeństwo indonezyjskie, istnieją potencjalnie korzystne warunki do działania dla przedsiębiorstw społecznych w tym rejonie. Efektywny rozwój przedsiębiorstw społecznych wymaga dodatkowego wsparcia w zakresie profesjonalnego doskonalenia przedsiębiorczości społecznej, co jest przedmiotem międzynarodowego projektu finansowanego ze środków UE.


Przeprowadzone warsztaty mentoringowe miały na celu zapoznanie uczestników projektu z różnymi narzędziami mentoringu, co pozwoliło na wzmocnienie rozumienia relacji mentorskich i procesu mentoringu. W pierwszym dniu warsztatów, po wprowadzeniu definicji mentoringu i jego głównych cech, uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, aby móc wymienić indywidualne doświadczenia związane z mentoringiem. Rezultatem tego ćwiczenia było opracowanie wspólnej listy potencjalnych korzyści, jakie mentoring może przynieść nie tylko podopiecznym przedsiębiorcy społecznego, lecz także samym mentorom. W części drugiej uczestnicy mieli możliwość zaplanowania procesu mentoringu oraz wdrożenia potencjalnych działań. Podczas tych warsztatów uczestnicy opracowali koncepcje mentoringowe dla wybranego przedsiębiorstwa społecznego przy wykorzystaniu różnych narzędzi stymulujących rozwój przedsiębiorstw społecznych. Trzecia część warsztatów dotyczyła przeprowadzenia ewaluacji procesu monitoringowego zarówno z perspektywy mentora, jak i podopiecznego. Główny nacisk położony był na stymulowanie innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w przedsiębiorczości społecznej oraz możliwości skalowania biznesu społecznego.


Szczególnym atutem organizowanych warsztatów mentoringowych było wystąpienie przedstawicieli dwóch przedsiębiorstw społecznych, co przyczyniło się do ożywionej dyskusji na temat wyzwań przedsiębiorstw społecznych w Polsce i w Indonezji. W pierwszym dniu warsztatów gościem był Jacek Misina ze Spółdzielni Socjalnej „Równość” z siedzibą w Krakowie, który przedstawił nie tylko misję oraz aktualny profil działalności tego biznesu społecznego, lecz także dalsze plany rozwoju. Spółdzielnia ta została założona w lutym 2014 r. i zatrudnia obecnie 26 pracowników (w tym 17 osób z niepełnosprawnością). Podczas prezentacji uczestnicy warsztatów mogli się ponadto zapoznać z innowacyjnym modelem biznesowym spółdzielni opartym na współpracy z różnymi interesariuszami, np. Papieskim Uniwersytetem Jana Pawła II (siedziba spółdzielni), Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Urzędem Pracy, FBIS, ZLSP, OZRSS, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Centrum Pomocy Społecznej oraz Grupą Aterima. Ważną częścią prezentacji były także otrzymane przez spółdzielnię nagrody i wyróżnienia takie jak: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gospodarki Społecznej i Solidarnej w kategorii spółdzielnia socjalna oraz I miejsce w konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017”. Cechą wyróżniającą ten biznes społeczny jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnością umysłową. Spółdzielnia oferuje staże i praktyki oraz warsztaty terapeutyczne dla swoich pracowników, co jest istotą modelu biznesowego opartego na coachingu. Jak wynika z osobistego doświadczenia prelegenta, model ten stanowi dobry i skuteczny sposób pracy i współpracy z osobami z niepełnosprawnością.


W drugim dniu warsztaty mentoringowe zostały wzbogacone wystąpieniem przedstawicieli przedsiębiorstwa społecznego „Food & Life”, które reprezentowali Karola Gacal i Łukasz Zając. Food & Life to przedsiębiorstwo społeczne działające w Krakowie zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie. Współwłaściciele tego przedsiębiorstwa społecznego przedstawili profil przedsiębiorstwa, historię rozpoczęcia działalności (2017), bieżące działania i plany na przyszłość. Misją tej firmy jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Obecnie firma zatrudnia pięć osób z różnymi stopniami niepełnosprawności. Celem działalności tego przedsiębiorstwa jest również prowadzenie szkoleń dla biznesu w zakresie adaptacji stanowiska zawodowego dla danego rodzaju niepełnosprawności i zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych w miejscu pracy (w oczach pracodawców i współpracowników). Przedstawiciele przedsiębiorstwa podzielili się również swoim doświadczeniem w aktywizacji pracowników z niepełnosprawnością, podkreślając, że dla każdego pracownika przygotowywany jest indywidualny plan reintegracji społecznej i zawodowej. Zatrudnione osoby z niepełnosprawnością pracują stacjonarnie oraz w ciężarówce spożywczej (w tzw. food trucku). Praca polega na przygotowywaniu świeżych i zdrowych posiłków z produktów zakupionych od lokalnych rolników, ponieważ stanowi to podstawę dobrej kuchni. Dzięki realizacji projektu we współpracy z Małopolskim Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej, Krakowskim Obszarem Metropolitalnym, a także współpracy z FRDL MISTiA oraz innymi partnerami projektu, przedsiębiorstwo to realizuje działania aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Jak podkreślili prelegenci, ważnym elementem promującym ich biznes społeczny są nagrody i wyróżnienia, gdyż to one potwierdzają wyjątkowe zaangażowanie firmy w aktywizację osób z niepełnosprawnością. Przykładowo, podczas III Krajowego Forum Gospodarki Społecznej i Solidarnej w 2019 r. przedsiębiorstwo społeczne Food & Life zdobyło II nagrodę w kategorii: Debiut roku. Mając na uwadze plany na przyszłość, współwłaściciele przedsiębiorstwa społecznego zamierzają uruchomić specjalistyczne szkolenia dla trzeciego sektora, wykłady w zakresie przedsiębiorczości społecznej, wizyty studyjne dla firm i podmiotów z trzeciego sektora oraz indywidualne doradztwo dla firm i innych podmiotów.


Warsztaty mentoringowe były organizowane w ramach projektu „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ / Key Action 2 / Capacity Building in Higher Education (nr umowy: 585747-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP). Liderem projektu jest FH Joanneum z Graz w Austrii, a europejskimi członkami konsorcjum są Universidad de Alicante z Hiszpanii oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W projekcie biorą udział także cztery uniwersytety indonezyjskie, takie jak: Universitas Sumatera Utara oraz Universitas Andalas z Sumatry, Universitas Udayana z Bali, oraz Universitas Katolik Parahyangan z Jawy. Partnerem społecznym projektu jest Bali Tangi, przedsiębiorstwo społeczne produkujące kosmetyki naturalne oraz prowadzące SPA, które działa z misją na rzecz ochrony środowiska oraz wartości kulturowych, duchowych i społecznych, wzmacniających świadomość konsumentów i poczucie, że człowiek musi dbać o środowisko i surowce naturalne.


Więcej informacji o projekcie na stronie: www.inspire-network.eu oraz na Facebooku: bit.ly/2NytGBx

rops.krakow.pl

oryginalny tekst tutaj